Финансиране от Европейски Съюз

На 10.04.2023 г. „ЕМ УАЙ Синерджи“ ООД подписа АДБФП по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) №BG-RRP-3.004-0779-С01 “Технологична модернизация в предприятието”.
Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „ЕМ УАЙ Синерджи“ ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.
Планираният за закупуване 1 бр. Софтуерен интегратор ще допринесе за постигането на тези цели.
Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

Обща стойност: 360 000.00 лв., от които 180 000.00 лв. европейско съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

  • цифровизация на производствения процес;
  • разширяване на производствения капацитет;
  • повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;
  • намаляване на производствените разходи;
  • оптимизиране на производствената верига на „ЕМ УАЙ Синерджи“ ООД.

—————– www.eufunds.bg ————————————–
Проект BG-RRP-3.004-0779-С01 “Технологична модернизация в предприятието”, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕМ УАЙ Синерджи“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Other News